Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2022
09:37
PROFILE A.E.B.E. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.» (εφεξής «Εταιρεία»), κατ΄ εφαρμογή της κείμενης ...
Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2022
21:06
IDEAL HOLDINGS A.E. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 02.12.2021, της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 23.12.2021 ...
18:34
FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - Εισαγωγή Μετοχών από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου μετά από άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών
Ανακοίνωση για Εισαγωγή Μετοχών από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου μετά από άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (Stock Option Plan)Εισαγωγή Μετοχών από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου μετά από άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών
18:31
ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. - Prodea Investments - Ανακοίνωση - Πρώτη Περίοδος Εκτοκισμού Πράσινου Ομολόγου
Δείτε την συννημένη ανακοίνωσηProdea Investments - Ανακοίνωση - Πρώτη Περίοδος Εκτοκισμού Πράσινου Ομολόγου
18:30
PREMIA Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ-ΣΤΟΧΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Δείτε το συνημμένο. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ-ΣΤΟΧΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
18:26
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Εθνικής Τράπεζας
Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ότι η Εθνική Τράπεζα ...
18:23
PREMIA Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Δείτε το συνημμένο.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ